Termes legals

Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web i el portal d’Internet www.lavinyassa.com (d’ara endavant, el “Web”) és titularitat d’Alicia Huici Bentué, amb domicili social en La Vinyassa, s/n amb CIF núm. 40325755Q. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

El present avís legal regula l’ús del domini ja sigui amb la seva actual denominació www.lavinyassa.com o amb qualsevol altra amb la qual pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de l’autorització del mateix Alicia Huici respecta la teva privacitat i s’esforça per a oferir-te una experiència de client segura.

Usuaris

S’entén per “usuari” aquella persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant el present Lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Alicia Huici i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web quin Alicia Huici posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Alicia Huici.
L’accés i navegació en el lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.
En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per a accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzaran de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulti la nostra Política de Privacitat.

Contingut i ús

Li preguem que llegeixi atentament l’Avís Legal, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans d’usar la present pàgina web. Mitjançant l’accés i ús, vostè consent quedar vinculat pels textos citats. Si té alguna pregunta relacionada amb l’anteriorment indicat, pot posar-se en contacte amb Alicia Huici a través de les vies de contacte facilitades en el present text.
La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d’Alicia Huici o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’usuari es compromet a facilitar a Alicia Huici. les seves dades de contacte de manera veraç i exacta (correu electrònic i altres dades de contacte necessaris), així com a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Alicia Huici, al lloc web o als seus continguts.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present Lloc web (Avís legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que contenen obligacions per a l’usuari), així com qualsevol incompliment de la legalitat vigent a Espanya, serà comunicat de manera immediata a les autoritats pertinents, per part de. Alicia Huici, comprometent-se aquesta a cooperar amb aquestes.

Ningú ha de realitzar un ús indegut de la present pàgina web mitjançant la introducció intencionada de programes o materials tecnològics perjudicials o nocius per a la mateixa (per exemple, de virus o troians). No es permet l’accés no autoritzat al servidor on es trobi allotjada o relacionada informació sobre la pàgina web. De la mateixa manera, queda totalment prohibit realitzar atacs de denegació de serveis o de servei distribuït.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Protecció de Dades de Caràcter personal

La informació o dades personals facilitades mitjançant el present lloc web faciliti seran tractats conformement al que s’estableix en la Política de Privacitat, així conforme a la legislació vigent sobre aquesta.
Les dades de caràcter personal proporcionats per part de l’usuari mitjançant el present lloc web formaran part dels fitxers i registres d’activitat del titular del mateix i seran tractats d’acord amb el que s’estableix en la Política de Privacitat amb els fins indicats per a cada cas. Aquesta informació tindrà caràcter confidencial i secret, no podent ser revelada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l’usuari en qüestió.

L’usuari té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, revocació, limitació i portabilitat de les seves dades personals a través de l’adreça de correu electrònic;
Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’Alicia Huici i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit d’Alicia Huici. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per Llei.

Alicia Huici no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’Alicia Huici.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part d’Alicia Huici serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Alicia Huici es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

Alicia Huici declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Alicia Huici no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
L’absència d’errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer. L’absència de virus i/o altres components nocius.
Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat d’Alicia Huici. L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, Alicia
Huici no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de manera diligent. L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Alicia Huici podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, Alicia Huici comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els Arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Alicia Huici es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Qualitat de la Pàgina

Alicia Huici. Posa tots els seus mitjans perquè el contingut i informació subministrats mitjançant el present lloc web compleixi amb els estàndards de qualitat, veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, a causa de la constant dinàmica a la qual es veu subjecta la informació continguda, no es garanteix el complet compliment d’aquests estàndards en tot moment, malgrat que es faran els millors esforços per a això, i donat el cas, es procedirà a l’esmena i/o actualització convenient al més aviat que resulti possible.

Així mateix, el mer accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de cap manera a l’usuari, per la qual cosa no li genera cap compromís contractual. L’accés a aquesta informació solament té caràcter informatiu, consultiu i/o publicitari.

Cookies

Alicia Huici utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) en la pàgina web d’Alicia Huici cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.Alicia Huici no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web d’Alicia Huici, no s’entendrà que Alicia Huici ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure’s en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Alicia Huici es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

Alicia Huici es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal produint efectes des del mateix moment de la seva publicació. I l’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.

El Lloc web té caràcter indefinit pel que respecta a la seva visualització d’Internet . No obstant això, quant al contingut d’aquesta, l’empresa es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Call Now Button